V úterý 27. 3. 2018 v 16:15 se v ZŠ koná seminář pro rodiče žáků„Jak rozvíjet přirozenou formou pamětné procesy učení u dětí školního věku“. Proč je nutné i v digitálním věku rozvíjet a trénovat paměť a sluchové i vizuální vnímání a jak to dělat přirozenou formou – o to se s rodiči podělí speciální pedagožka Mgr. Alena Vlková. Pracuje jako lektorka DVPP a poradenský pracovník Pedagogicko-psychologické poradny.

 

 

  

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. 

 

 

 

ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice je subjekt, který slučuje pracoviště základní školy se školní družinou a  výdejnou obědů a dvě odloučená pracoviště mateřských škol s vývařovnou a výdejnou obědů.

Základní škola má kapacitu 150 žáků, poskytuje vzdělávání I.stupně ZŠ. Má 6 tříd ( 1.- 5. ročník) a 3 oddělení školní družiny. V současné době má škola stabilní, plně aprobovaný pedagogický kolektiv, disponuje nadstandardním vybavením v oblasti ICT. Její hlavní předností je příjemná rodinná atmosféra, blízkost přírodních lokalit a klidné okolní prostředí, které vyhovuje dětem mladšího školního věku .

Spojení s oběma mateřskými školami a vzájemná bezprostřední spolupráce umožňuje bezproblémový přechod dětí z předškolního vzdělávání do základní školy. Výuka probíhá podle ŠVP pro ZV, ale škola integruje také žáky s různými druhy postižení. Během roku zařazujeme celoškolní projekty, které mají žáky vybavit především kompetencemi komunikativními, sociálními a pracovními.

Obě mateřské školy mají maximální kapacitu 56 dětí. Děti na obou pracovištích jsou rozděleny na dvě oddělení, každé po 28 dětech.  S dětmi pracuje stabilní a kvalifikovaný kolektiv učitelek. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle ŠVP pro PV, který navazuje na ŠVP Otevřená cesta, podle něhož pracuje základní škola.