Jméno

Rok

Název DVPP

Marie Chaloupková

2014

2012

2011

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2008

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

2000

1998

1997

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

Vyprávění příběhů-účinná metoda ve šk. praxi v MŠ

Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD

Projektová tvorba ve výtvarné výchově

Aktuální změny v práci ředitele

Keramika hrou 2

Tělesná výchova hravě

Využití psychomotriky v MŠ a ZŠ

Keramika hrou 1

Výtvarné techniky – názorná ekologická výchova

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží

Psychologický a pedagogický profil dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ

Šklení ved. pracovníků - bezpečnost a ochrana zdraví

Proměny roku – Jaro, Vv, Hv a Dv

Citoslovce v logopedické prevenci

Výtvarné semináře

Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností

Alternativní vzdělávací kurz „Začít spolu“

Prevence poruch dětské řeči

Pedagogicko psychologická problematika detí předškol. věku

Vlasta Plagová

2014

2010

2010

2009

2009

2007

2006

2005

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2002

2001

1998

1998

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

Vosková batika

Projektová tvorba ve výtvarné výchově

Využití psychomotoriky na ZŠ

Hudební rok v RVP-Hrátky s hudbou

Psychomotor.hry-relaxační cvičení pro MŠ

Školní zralost-odkal šk.docházky,stimulačně edukační skupiny,jako program rozvoje předšk.dětí

Víkend tvořivých učitelů

Program vých. ke zdrav. životnímu stylu-antistresový progr.

Vazby a souvislosti odměňování ve školství po 1.1.2004

Certif. O dosažení zákl. uživat.ICT znalostí a dovedností

Program vých.ke zdrav.život.stylu-Výživa a naš zdraví,alkohol a jiné drogy,prevence kouření,úvod do sexuality,AIDS

Jak si udělat ŠVP v MŠ

Psychologická charakteristika předškoláka

Kvalifik.kurz pro vychov. ŠD a učitelky MŠ

Počítačový kurz-WORD pro začátečníky

Roční kurz dramatické výchovy

Ekologická výchova na MŠ

Jitka Soldánová

2014

2011

2007

2007

2005

2004

2003

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

Jazyk a řeč v RVP ns MŠ

Psychomotorické hry a relaxační cvičení pro MŠ

Diagnostika intelektových schopností.Dětská kresba.

Projekty ve výtvarné výchově

Program vých.ke zdrav. životnímu stylu- Výživa a naše zdraví,alkohol a jiné drogy,prevence kouření,úvod do sexuality,AIDS.

Tvořivé dílny

Gabriela Moosová

2014

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

Jitka Chaloupková

2012

2011

2010

2010

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci

Rozvoj osobnostního vývoje dítěte pohybem a hrou

Vosková batika

Problémové dítě v předškolním věku