Naše škola se v roce 2015 zapojila do soutěže o získání dotace na podporu etické výchovy ve školách. Náš projektový záměr byl podpořen a škola získala prostředky na zakoupení pomůcek pro výuku etické výchovy - učebnic, pracovních listů, z projektu byl podpořen vznik dvou metodických materiálů pro realizaci integrované výuky s cílem obsáhnout některá z témat etické výchovy, zejména důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe a druhých, komunikace citů, asertivita, zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání a řešení konfliktů.

Celý učitelský sbor absolvoval několik seminářů v celkovém rozsahu 20 hodin, jehož cílem bylo zvětšení pedagogických kompetencí v oblasti etické výchovy.

Název poskytovatele dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozhodnutí o přidělení dotace č.j. MSMT-26901/2014-2

Název rozvojového programu

Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

Popis projektu

S námi bude svět lepší

Projekt zvýší kvalitu úrovně výuky etické výchovy jako průřezového tématu. Prostřednictvím DVPP získají učitelé naší školy vzdělávací a osobnostní kompetence, které ke zlepšení realizace etické výchovy ve vzdělávacích oblastech našeho ŠVP potřebují. Lepší úroveň etické výchovy na škole bude mít kladný efekt na celkové klima školy, vztahy mezi rodiči-učiteli a dětmi. Další kladný efekt bude mít vybavení školy pomůckami, které přiblíží žákům daná témata a vytvořením vlastní pomůcky pro realizaci dvou celoškolních dnů etické výchovy posílíme týmovou práci sborovny i inovaci našeho ŠVP.

 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb

Aktivity spojené s projektem jsou v souladu s naším ŠVP pro ZV „Otevřená cesta“.

$11.       Zvyšování kvality vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělávacího obsahu etické výchovy a následně zlepšení sociálního klimatu ve třídách i ve škole.

$12.       Zkvalitnění realizace etické výchovy vybavením učitelů vzdělávacími kompetencemi k zavádění prvků etické výchovy do vzdělávacích oblastí ŠVP

$13.       Vytvořením metodické pomůcky pro učitele k realizaci dvou dnů integrované výuky se základními tématy etické výchovy doplnit ŠVP

$14.       Podpoření kvality realizace témat etické výchovy vhodnými pracovními listy a učebnicemi, které by poskytovaly žákům dostatek pracovního materiálu pro lepší pochopení jednotlivých témat EtV.

V současné době jsou témata etické výchovy realizována bez dostatečného odborného proškolení pedagogů a postrádají tak určitou kvalitu, tím pádem i účinnost. Protože témata etické výchovy mají více působit na oblast emocí, je nutné používat specifické metody, v nichž většina pedagogů zatím tápe a způsob a metody výuky teprve hledá. Při práci ve škole se často střetáváme s určitou hodnotovou orientací a způsoby řešení konfliktů, které si žáci přinášejí z vlastní rodiny. Generace současných rodičů kvůli vlastní zaneprázdněnosti věnuje výchově k morálce, etice a podobným tématům málo pozornosti a investuje často do věcí materiální povahy více, než do vlastní informovanosti o problémech výchovy.

Proškolením celé sborovny zkvalitníme implementaci témat etické výchovy do ŠVP. Systematické zakomponování témat etické výchovy je sice ve ŠVP dané, nicméně realizace není u pedagogů vžitá a postrádáme zásobu efektivních způsobů a metod pro přiblížení dané problematiky žákům. Proškolením sborovny v 20 hodinovém kurzu Etická výchova by se zvýšila odborná způsobilost všech pedagogů pro tuto oblast.

Průběžné vedlejší činnosti školy s vazbou na etickou výchovu představují v naší škole dlouhodobá spolupráce s organizacemi Fond Sidus, Nadace Chrpa, občanským sdružením Život dětem a příležitostně i s dalšími organizacemi, které mají prosociální zaměření a nějakým způsobem pomáhají.

Snažíme se aktivně zapojovat žáky a reagovat v okamžicích mimořádných situací, např. výtěžek žákovské akademie byl věnován na povodňové konto, v loňském roce jsme se zapojili do sbírání plastových víček pro postiženou dívku.

Ke zdůraznění některých průřezových témat používáme formu dnů integrovaného vyučování, kdy žáci pracují ve věkově smíšených skupinách. Snažíme se tak současně s daným tématem posilovat schopnost tolerance a spolupráce, žáci získávají komunikativní kompetence, využíváme sebehodnocení, řešení problémových úkolů, což jsou samy o sobě již oblasti etické výchovy. Máme takto vytvořené metodické listy pro téma tolerance odlišností – název dne „Nejsme všichni stejní“ a téma chování v krizových situacích s názvem „Co uděláš, když…“

Chtěli bychom v rámci tohoto RP vytvořit pomůcku pro naši sborovnu - dva metodické listy pro realizaci náplně dvou dnů se začleněním zejména těchto témat etické výchovy- důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe a druhých, komunikace citů, asertivita., zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů, duchovní rozměr člověka, ochrana životního prostředí a přírody.

Také bychom rádi vybavili školu materiály pro přímou práci s žáky, pracovními listy a učebnicemi, které by poskytly podporu etické výchově.

Metodické listy, které vznikno, dá škola k dispozici na metodický portál www.rvp.cz, aby ho mohla využít pedagogická veřejnost.