Naše škola se zapojila do realizace projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Informace o realizaci projektu “Za lepší vzdělávání” z výzvy č. 56 OP VK

Číslo operačního programu:7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy:

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 56

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1.7.2015

Datum ukončení projektu: 31.12.2015

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 6

Rozpočet projektu celkem: 247 313

 

Aktivita1.

 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Cílem projektu je zavedení čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Všechny učitelky absolvovaly školení zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Dále škola vytvoří 2 tematické plány Čtenářských dílen pro 3. a 4. ročník na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na jeden školní rok. V průběhu trvání projektu, to znamená do 31. 12. 2015 proběhne pilotáž v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: to je povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cílová skupina a její popis: do programu jsou zapojenyžáci 3. a 4. ročníků naší školy. Paní učitelky Klodová a Adamová budou tvořit tématický plán čtenářských dílen, další  pedagogičtí pracovníci budou zajišťovat související práce jako obalení nových knih a vytvoření půjčovních lístků.

 

Aktivita 2.

 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

 

Popis realizace aktivity:

Aktivita má za cíl zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

Realizovaná bude krátkodobým intenzivním kurzem v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů  pro učitele. Za naši školu se kurzu ve Velké Británii zúčastní paní učitelky Klodová a Adamová a kurzu v Irsku paní učitelka Smolíková. Účelem aktivity je podpora výuky cizích jazyků a zlepšení jazykových kompetencí učitelů.