Souhrnné informace o projektu z výzvy OP VK č. 57

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Číslo operačního programu: 7.1

 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

 

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Číslo výzvy: 57

 

Název projektu: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9.2015

 

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12.2015

 

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 4

 

Rozpočet projektu celkem: 119 352,00

 

 

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 

 

Číslo klíčové aktivity: 3

 

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v

 

anglickém jazyce formou blended learningu.

 

 

Cíle realizace klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblastianglického jazyka formou řízené, kombinované aindividualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj.poslech - mluvení - čtení - psaní.

 

Realizace aktivity spočívá v tom, že se učitel vzdělává v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností.

 

Kombinovaná forma výuky musí být podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem, které podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.

 

Obsahem aktivity je využití blended learningového výukového systému pro učení se učitele v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) po dobu realizace projektu.

 

K zavedení kombinovaného interaktivního výukového systému využije škola své vybavení ICT technikou nebo ICT zařízení, která učitel vlastní v době realizace šablony.

 

Do této aktivity jsou zapojeny tři učitelky.

 

Číslo klíčové aktivity: 4

 

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

 

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.

 

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

 

Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků podobu realizace projektu.

 

Kombinovaná forma výuky musí být začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.

 

Po dobu využívání blended learningu bude učitel poskytovat žákům podporu.

 

Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele anglického/německého/francouzského jazyka v práci se systémem.

 

K zavedení kombinovaného interaktivního výukového systému využije škola své vybavení ICT technikou nebo ICT zařízení, která jsou ve vlastnictví žáků v době realizace šablony.

 

Tuto klíčovou aktivitu budeme v naší škole realizovat ve dvou skupinách a sice v 5. A bude podpořeno 22 žáků, ve 4. ročníku bude podpořeno 18 žáků.