Zapojení školy do realizace „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ “
Číslo výzvy: 02_16_022
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003604
Název projektu: Společně za kvalitou vzdělávání
Číslo jednací projektu: MSMT-1485/2017


Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 950 956,00 Kč.


Specifické cíle Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority, Název investiční priority
02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
Číslo opatření, Název opatření
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj protichudobě
Číslo, Název
02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Číslo investiční priority, Název investiční priority
02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné
Číslo opatření, Název opatření
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Číslo, Název investiční priority
02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority, Název investiční priority
02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné
Číslo opatření, Název opatření
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Číslo, Název
02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Číslo opatření, Název opatření
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Číslo, Název
02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích


Anotace projektu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Cílová skupina:
Děti a žáci
Popis cílové skupiny:
MŠ měla k 30.9.2015 celkem 112 dětí.
Základní škola měla k 30. 9. 2015 celkem 141 žáků.
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci
Popis cílové skupiny:
Mateřské školy jsou tvořeny dvěma odloučenými pracovišti. Každé má 4 pedagogické pracovníky, z nichž 1 je vždy současně vedoucí pracoviště. Celkem jde o 6 učitelek mateřských škol a 2 vedoucí pracovišť.
Základní škola má: 1 ředitelku, 7 pedagogů - učitelů 1. stupně na plný úvazek, 1 učitelku na částečný úvazek - celkem 9 fyzických osob a 8,45 úvazků, dále 1 učitelku přípravné třídy, 2 asistenty pedagoga pro školní rok 2016/2017 a 1 vychovatelku. Učitelka na částečný úvazek a obě asistentky jsou současně vychovatelkami.
MŠ fyzických 8/přepočtených 8 ZŠ fyzických 12/ přepočtených 12,4
Číslo aktivity: I/3.3
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Celkové náklady aktivity: 22 056,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Počet aktivit ZP: 1,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 6,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, apod. V případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i pedagog této základní školy. Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Doporučená forma realizace je šest setkání po dvou hodinách (lze ale realizovat i tři setkání po čtyřech hodinách, důležitý je celkový součet hodin). Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů. Maximální počet rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, aby bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze. Pokud to prostory umožňují, setkávání rodičů se zpravidla uskuteční přímo v prostorách dané mateřské školy.
Číslo aktivity: I/3.1
Název aktivity: Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Celkové náklady aktivity: 101 280,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Počet aktivit ZP: 4,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých
logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí. Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku.
Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 60 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 60 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů/akcí). Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou. Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností logopedického asistenta v mateřské škole.
Celkový počet jednotek na projektu: 4,00
Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
Celkové náklady aktivity: 67 936,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Počet aktivit ZP: 8,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 2,00
Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.
Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením "vysílající" mateřské školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou "hostitelskou" školu (může si vybrat jinou mateřskou školu, ale také základní školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga
z vysílající mateřské školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.
Polovina z 16 hodin je vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílající školy na škole hostitelské. Zbývajících 8 hodin spolupracující pedagogové mohou rozdělit podle svého uvážení na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci.
V rámci této šablony platí, že 1 hodina = 60 minut. Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog z vysílající školy rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy.
Číslo aktivity: I/2.4
Název aktivity: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Celkové náklady aktivity: 81 024,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Počet aktivit ZP: 8,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.
Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 24 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 24 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů/akcí). Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.
Číslo aktivity: I/2.2
Název aktivity: Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
Celkové náklady aktivity: 108 032,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Počet aktivit ZP: 16,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním
časovém rozsahu 16 hodin. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů). Jsou doporučované vzdělávací programy s možností účasti alespoň po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a kontaktů mezi účastníky. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.
Číslo aktivity: II/2.1a
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
Celkové náklady aktivity: 54 016,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 8,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu
účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti: čtenářská gramotnost;
Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 a probíhá prezenční formou.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.
Číslo aktivity: II/2.1b
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost
Celkové náklady aktivity: 54 016,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 8,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu
účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti matematická gramotnost;
Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 a probíhá prezenční formou.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.
Číslo aktivity: II/2.10
Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Celkové náklady aktivity: 67 936,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 8,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 2,00
Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.
Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením "vysílající" základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vybere "hostitelskou" školu (může si vybrat jinou základní školu, ale také mateřskou školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe. Polovina z 16 hodin je vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílající školy na škole hostitelské. Zbývajících 8 hodin spolupracující pedagogové mohou rozdělit podle svého uvážení na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci. V rámci této šablony platí, že 1 hodina = 60 minut. Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog z vysílající školy rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy.
Číslo aktivity: II/3.1
Název aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Celkové náklady aktivity: 34 554,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 2,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu.
V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.
Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.
Číslo aktivity: II/3.2
Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Celkové náklady aktivity: 34 554,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 2,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.
Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání; - dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu.
V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jeden1krát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub 2krát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků.
Číslo aktivity: II/2.9a
Název aktivity: Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Čtenářská gramotnost
Celkové náklady aktivity: 48 408,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 3,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 2,00
Popis realizace aktivity: Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností - čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen "ČG" , v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a
poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem:
- V rámci varianty a) Čtenářská gramotnost nebo b) Matematická gramotnost plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity na podporu ČG/MG v běžné výuce předmětů mimo Český jazyk a literatura/Matematika.
- V rámci varianty e) Inkluze plánovat, realizovat a reflektovat aktivity, které naplňují principy společného vzdělávání žáků a podporují zejména žáky s potřebou podpůrných opatření.
Realizace aktivity může být naplánována i na kratší dobu, například na jedno pololetí, či dokonce čtvrtletí - podle předpokládané intenzity setkávání.
Vzdělávací cyklus v délce 10 hodin pro každého pedagoga obsahuje:
- šest hodin společného plánování a reflexí (1 hodina = 60 minut);
- dvě hodiny hospitací u kolegů (1 hodina = 45 minut);
- dvě hodiny reflexe hospitovaných hodin (1 hodina = 60 minut).
Vzdělávací cyklus bude v rámci aktivity realizován dvakrát. Každý pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodin spolupráce.
Číslo aktivity: II/2.9b
Název aktivity: Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická gramotnost
Celkové náklady aktivity: 32 272,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 2,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 2,00
Popis realizace aktivity: Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností - čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen "ČG" a "MG"), v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem:
- V rámci varianty a) Čtenářská gramotnost nebo b) Matematická gramotnost plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity na podporu MG v běžné výuce předmětů mimo Český jazyk a literatura/Matematika.
- V rámci varianty e) Inkluze plánovat, realizovat a reflektovat aktivity, které naplňují principy společného vzdělávání žáků a podporují zejména žáky s potřebou podpůrných opatření.
Realizace aktivity může být naplánována i na kratší dobu, například na jedno pololetí, či dokonce čtvrtletí - podle předpokládané intenzity setkávání.
Vzdělávací cyklus v délce 10 hodin pro každého pedagoga obsahuje:
- šest hodin společného plánování a reflexí (1 hodina = 60 minut);
- dvě hodiny hospitací u kolegů (1 hodina = 45 minut);
- dvě hodiny reflexe hospitovaných hodin (1 hodina = 60 minut).
Vzdělávací cyklus bude v rámci aktivity realizován dvakrát. Každý pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodin spolupráce.
Číslo aktivity: I/2.3a
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost
Celkové náklady aktivity: 54 016,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Počet aktivit ZP: 8,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářská pregramotnost;
Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 a probíhá prezenční formou.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů/akcí). Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.
Číslo aktivity: I/2.3b
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost
Celkové náklady aktivity: 6 752,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Počet aktivit ZP: 1,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematická pregramotnost; Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 a probíhá prezenční formou.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů/akcí). Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.
Číslo aktivity: II/4.1
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Celkové náklady aktivity: 22 056,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků
žáků v klíčových kompetencích
Počet aktivit ZP: 1,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 6,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.
Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému. Externím odborníkem může být např. pracovník pedagogicko-psychologické poradny, vysokoškolský pedagog, metodik, apod. Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu realizace projektu. Doporučená forma realizace je šest setkání po dvou hodinách (lze ale realizovat i tři setkání po čtyřech hodinách, důležitý
je celkový součet setkávání). Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů. Maximální počet rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, aby bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze. Pokud to prostory umožňují, setkávání rodičů se zpravidla uskuteční přímo v prostorách dané základní školy.
Číslo aktivity: II/2.3
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin
Celkové náklady aktivity: 162 048,00
Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Počet aktivit ZP: 12,00
Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00
Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj
dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod. Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 32. Minimálně polovina hodin musí být realizována prezenční formou. Vzdělávací programy mohou být realizovány kromě prezenčního setkávání také prostřednictvím synchronní elektronické komunikace (webináře, videokonference, webcasting, atp.), vždy se ale musí jednat o tutorované e-learningové řešení.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 32 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů). Jsou doporučované vzdělávací programy s možností účasti alespoň po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a kontaktů mezi účastníky.