EU- Peníze školám

Projektový záměr využití šablon klíčových aktivit z fondu EU

 1. Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnit vyučovací proces. Při každoročním testování žáků 5. ročníku firmou Kalibro, která nabízí testy, jež zjišťují celkovou kvalitu vzdělávání a zároveň výsledky testu analyzují úspěšnost žáků v jednotlivých druzích úloh bylo zjištěno, že potřebujeme zkvalitnit vyučování v těchto oblastech.

 • Naučit žáky efektivněji získávat a zpracovávat informace prostřednictvím médií
 • Využívat tyto informace
 • Zkvalitnit celkově úroveň čtení a informační zisk při této činnosti

Úroveň v této oblasti je u žáků rozdílná a proto využití šablony Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti a Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií by měla vést k cíli projektu- zkvalitnění vyučovacího procesu a následně k lepší připravenosti žáků.

Pro samotný vyučovací proces je také potřeba inovovat náplň všech vyučovacích hodin, podpořit práci pedagogů na vytváření pomůcek pro vyučování prostřednictvím nových technologií, využitím nových metod , které zapojují žáky do výuky aktivněji.

Z tohoto důvodu budou využity šablony na Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a Inovaci a zkvalitnění výuky jazyků..

V anglickém jazyce se úroveň našich žáků pohybuje na nadprůměrné úrovni, ale vzhledem k důležitosti jazykového vzdělávání pro profesní rozvoj žáků v budoucnosti má tato oblast prioritu vždy.

Mezi žáky existují v úrovni cizího jazyka rozdíly dané jednak citem pro daný jazyk, existencí různých poruch učení jsou někteří žáci také částečně znevýhodněni a část žáků rovněž znevýhodňuje to, že jim nemá doma kdo pomoci s přípravou na vyučování. Použitím šablony Individualizace výuky cizích jazyků podpoříme při dělení na skupiny žáků právě ty jednotlivce, kteří potřebují v této oblasti intenzivnější pomoc.

Pro zlepšení schopnosti pedagogů dostát zkvalitnění vyučovacího procesu budou použity šablony Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií a pro oblast cizích jazyků.

 1. Počty podpořených žáků

Při rozvažování o počtech podpořených žáků jsme se snažili, aby se podpory dostalo co největšímu možnému počtu. V oblasti individualizace jsou samozřejmě počty menší, z oblasti inovace se podpora dotkne vlastně úplně všech žáků a to nejen pro období trvání projektu , ale i v mnoha následujících letech, jelikož učiteli vytvořené materiály bude možné používat po velmi dlouhou dobu pro všechny další ročníky.

 

Dělené hodiny 2011/2012

Dělené hodiny 2012/2013

Individualizace výuky jazyků

21

19

Individualizace výuky pro zvýšení čtenářské gramotnosti

24

22

 

Nepovinný předmět Využití ICT 2. pololetí 2010/2011

Speciální výuka pro žáky s SPU 2011/2012

Individualizace výuky prostřednictvím ICT

19

10

Celkové podpořeno

64

51

 1. Počty pedagogů zapojených do projektu

Stávající počet pedagogů na přepočténé úvazky

Přepočtený počet pedagogů podílejících se na čerpání šablon

Přepočtený počet pedagogů, kteří se nezapojí do projektu

6,32

6

0,32

     
     
 1. Konečný výsledek

Po skončení realizace projektu očekáváme, že výsledný efekt bude dlouhodobý.

Fakticky budou pro předměty anglický jazyk, český jazyk ( včetně výuky čtení a literární výchovy), přírodověda, vlastivěda a prvouka vytvořeny kvalitní výukové materiály využívající moderní technologie, preferující aktivní zapojení žáků do výuky.

U žáků, kde bude využito individualizace výuky očekáváme zkvalitnění individuálních výsledků v podpořených oblastech- cizí jazyk, čtenářská a informační gramotnost a využití ICT.

 1. Dosažení změny se projeví
  • v kvalitě výukových hodin, ve využívání DŮM ve výuce - průběžně kontrolováno ( hospitace)
  • dalšími ukazateli bude úroveň žáků ve využívání ICT technologií- rovněž kontrolováno hospitačně
  • pro efekt využití individualizace budou provedeny srovnávací analýzy ( úroveň, stav na počátku- stav po skončení individualizace). Bohužel srovnání nemůže být provedeno souběžně např. ve stejných ročnících , protože souběžné třídy podpořených a nepodpořených žáků v naší škole nemáme.