Stav realizace projektu k 1.2.2012

 

V II. pololetí školní roku 2010/2011 byla z šablony III/1 Individualizace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT realizována výuka nepovinného předmětu

Využití ICT pro žáky 5. ročníku.

Nepovinný předmět navštěvovalo 17 žáků 5.A. třídy.

 

Časová a tématický plán učiva nepovinného předmětu Využití ICT

 

Cílové zaměření oblasti:

  • Pochopení toku informací a důležitost rychlé dostupnosti informací KU,KŘP
  • Poznání možnosti ukládání získaných dat a jejich znovupoužití KU
  • Rozvoj algoritmického řešení KŘP
  • Porovnávání důvěryhodnosti některých informací KO,KŘP
  • Zefektivnění výuky KU
  • Tvořivé využití softwaru ke své práci, prezentaci KK,KU
  • Pochopení možností výpočetní techniky jako prostředku k názornějšímu ohledu na jevy i procesy KU, KŘP
  • Respektování práv duševního vlastnictví KSP
  • Etický přístup k nevhodným obsahům na internetu KO,KSP
  • Odpovědnost k šetrnému zacházení s majetkem

 

Kompetence k učení

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.

- nadanější žáci mohou využít podrobnější a náročnější informace z oblasti svého zájmu

- práce se speciálními programy zaměřenými na reedukaci poruch učení pomůže odstranit překážky učení

Kompetence k řešení problémů

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více

- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce

Kompetence komunikativní

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)

Kompetence sociální a personální

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.

- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk má jiné schopnosti

Kompetence občanské

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) a tím získávají povědomí o svých občanských povinnostech (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami

Kompetence pracovní

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

Průřezová témata: VDO, OSV, MDV, EGS, MKV

 

Výstupy, učivo

PT,mezip.vztahy

1.-2.h

Využívá Internetové slovníky,překladače. vyhledavače pro praktický život

Porozumí fungování vyhledavačů, zadání vyhledávání, výběr vhodných stránek, navigace stránek, odkazy

Najde stránky ivančických škol

Přeloží pomocí internetu krátký text

Odhaduje vhodnost nabízených stránek při vyhledávání

Posuzuje kriticky informace získáné z Internetu

Je si vědom nutnosti ověření informací

MDV- kritické vnímání mediálních sdělení

VDO

OSV

VL

ČJ

AJ

3. h

Vyhledá trasu v mapě, zjistí její délku

Následně vyhledá spojení prostředky hromadné dopravy

Porovná ceny stejného druhu zboží

OSV- samostatnost, kreativita

4.-5. h

Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

Využívá portály pro pomoc vyučování

Využívá portály , kde najde informace pro vlastní zájmy a reálie

http://www.altix.cz/online/index.php?sc=04&id=501&ct=23 testy online např. z počítačů

http://uceny.blogspot.com/2008/10/word-excel-testy.html testy PC

http://www.spszl.cz/~vascak/modules/testiky/uzivatel.php?odkoho=vascak testy z různých předmětů

http://www.zslipa.hbnet.cz/e_learning/krytosem_r.php testy pro zš

http://www.zsdobrichovice.cz/onlinetesty.htm testy pro školy

ENV

VL

Mat

ČJ

6.-7.hod

OSV- kreativita

VEGS

ČJ

AJ

MAT

VL

8.-9. hod

Zvládne samostatně skenování, pracuje samostatně i v týmu

Posoudí možnosti využití digitalizace různých materiálů

OSV- kreativita, spolupráce

10.-12. hod

Zdokumentuje projektové úkoly

Prácuje s fotoaparátem, zvládne pracovní postup stahování obrázků, jejich úprava.

Programy pro práci s fotografií ( alba, šablony, mozaiky)

Propojení s projektem Chráněná krajinná území

13.h

Využívá projekty, komunikace, partnerství

Využívá e-mailovou komunikaci

VEGS

OSV-etika

14. hod

Využívá katalogy knihoven

Využívá portály pro přírodovědu, atlasy hub, zvířat, herbáře

ENV

15.-16.h

Využívá efektní úpravy textů pro tvorbu vizitek, pozvánek, tvorba prezentací- program Power Point, Dětské grafické studio

MDV

17.-18.h

Pracuje efektivně v prostředí textového editoru, využívá jeho funkce pro náměty MDV ( tvorba zprávy, tvorba dětského časopisu)

Kombinuje text a obrázky, vytváří materiály využitelné pro prezentaci vlastní tvorby

MDV mediální sdělení

OSV spolupráce

ČJ

AJ

Po celý školní rok 2011/2012 je z šablony III/1 realizována výuka nepovinného předmětu

Speciální výuka s využitím ICT.

Předmět navštěvuje 15 žáků napříč 1. až 5.ročníkem. Jedná se o žáky, kteří vyžadují individuální přístup z důvodů SPU.

Žáci pracují s pomocí interaktivních výukových programů a procvičují ty oblasti, které jsou pro ně z nějakého důvodů obtížné a kde potřebují pomoc a vysvětlení.

Škola vlastní na 80 výukových programů a učitel vybírá takové, aby výuka byla pro žáky přínosem,byla zaměřena přesně na jeho požadavky a současně bylo procvičení a učení realizováno zábavnou formou.

V rámci šablony I./1 Individualizace výuky pro zvýšení čtenářské a informační gramotnosti probíhá ve šk. r. 2011/2012 dělená výuka čtení v 1.ročníku.

Třída 1. A je rozdělena na dvě skupiny, aby byl zajištěn opravdu individuální přístup, žáci mají větší prostor pro procvičení a práci s textem. Na takto dělené třídě v podstatě profituje celá třída, nejen ta část žáků, které je vedena učitelem, jehož hodiny jsou hrazeny z projektu EU-Peníze školám.

V rámci šablony II./1 Individualizace a zkvalitnění výuky cizího jazyka probíhá ve šk. r. 2011/2012 dělená výuka anglického jazyka v 3.A třídě.

Třída je rozdělena na dvě části, v jedné učí navíc učitel , jehož hodiny jsou hrazeny z finančních prostředku EU-Peníze školám. Ve skutečnosti z této podpory profituje celá třída, protože výuka probíhá při menším počtu žáků a je tedy možné uplatnit individuální přístup-.

Inovativní materiály jsou vytvářeny ze šablon:

 

I/2- Inovace a zkvalitnění výuky ke čtenářské gramotnosti,

II/2 Inovace k výuce cizího jazyka

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

 

V rámci těchto šablon učitelé tvoří inovativní výukové materiály, které ověřují ve výuce. Aby k tomu měli dostatečné prostředky a vybavení, bylo částečně z těchto šablon i z šablon z oblasti individualizace výuky zakoupeno vybavení pro společnou četbu, vybavení pro interaktivní výuku ve třídách, takže v současné době jsou již všechny kmenové třídy vybaveny interaktivními tabulemi a programové vybaví pro tvorbu materiálů.

Současně bylo posíleno vybavení učitelů osobními notebooky, aby při práci na inovativních materiálech měli všichni stejné kvalitní podmínky. Do tvorby jsou zapojeni všichni učitelé včetně ředitelky školy.