Realizace projektu  EU Peníze školám k 31. 7. 2012

Cíl projektu

  • Naučit žáky efektivněji získávat a zpracovávat informace prostřednictvím médií
  • Využívat tyto informace
  • Zkvalitnit celkově úroveň čtení a informační zisk při této činnosti

Ve školním roce 2011/2012 byly prostředky EU čerpány na tyto aktivity:

Šablona                                                                 Realizace

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti

Dělené hodiny českého jazyka v 1.ročníku. Třída má 22 žáků. V jedné vyučovací hodině týdně byla třída rozdělena na skupiny podle úrovně čtení . Učitelé v obou skupinách tak mohli lépe uplatnit individuální přístup.Byly zakoupeny knihy pro společnou četbu ve všech ročnících školy.

II./1 Individualizace výuky cizích jazyků

Dělené hodiny jazyka ve 3.ročníku. Třída byla rozdělena na skupiny podle úrovně zvládnutí jazyka a podle této úrovně byl volen výukový program. Byly rovněž zakoupeny materiály pro výuku jazyka.

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

V minulém školním roce byl zařazen nepovinný předmět Využití ICT. Byl obsazen žáky 5.ročníku a měl rozšířit jejich znalosti ICT. Seznamoval je s prací v různých programech na úpravu fotografií, žáci se naučili používat scanner, digitální fotoaparát atd.Ve školním roce 2011/2012 byl zařazen nepovinný předmět Speciální výuka prostřednictvím ICT. Předmět navštěvovalo 14 žáků se specifickými problémy v učení a prostřednictvím ICT a individuálním přístupem jim učitel pomáhal s řešením konkrétních nedostatků z různých předmětů

I/2 Inovace výuky pro zkvalitnění výuky čtenářské a informační gramotnosti

Tato oblast byla rozdělena na dvě tématické oblasti: Český jazyk a čtení a na oblast Člověk a jeho svět.. V tomto školním roce bylo vytvořeno 36 inovativních výukových materiálů z českého jazyka. Tvorba bude pokračovat v příštím roce další oblastí.

II./2 Inovace výuky cizích jazyků

Byly vytvářeny vzdělávací materiály pro oblast výuky anglického jazyka. V letošním roce bylo vytvořeno 36 výukových materiálů, v dalším školním roce bude tvorba pokračovat.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tato šablona byla rozdělena na 3 různé tématické oblasti- matematiku- český jazyk a anglický jazyk. Ke každé tématické oblasti učitelé vyráběli 20 inovativních učebních materiálů s využitím ICT- celkem 60 materiálů.. Tuto šablonu máme 2 x, takže v příštím školním roce bude pokračovat tvorba inovativních materiálů zase z jiných tématických oblastí.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Tato oblast byla rozdělena na předměty vlastivědu a přírodovědu. Z každé této oblasti bude vyrobeno 36 inovativních vzdělávacích materiálů. Předmět vlastivěda je již hotov. Na předmětu přírodověda se pracuje, je hotov poloviční počet materiálů.

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Kurzu se účastnily 4 učitelky. Znalosti získané v kurzu ihned využívaly ve výuce.

III/3 Vzdělávání pedagogů pro oblast digitálních technologií

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na práci s programy pro interaktivní tabule. Bylo proškoleno 7 pedagogů.

Na tvorbě i realizaci celého projektu se podílelo 6 učitelek včetně ředitelky školy, bylo vytvořeno celkem 168 inovativních výukových materiálů, což je v průměru 28 materiálů na jednoho učitele. Za tvorbu těchto materiálů jsou učitelky horovány formou dohod o provedení práce. K jejich běžné činnosti a práci to znamenalo zvýšené pracovní úsilí a tvůrčí činnost. V této náročné situaci se projevily výrazně jednak schopnost týmové spolupráce pedagogického kolektivu a také velmi dobré vzájemné vztahy mezi kolegyněmi.

Stávající počet pedagogů na přepočténé úvazky

Přepočtený počet pedagogů podílejících se na čerpání šablon

Přepočtený počet pedagogů, kteří se nezapojí do projektu

6,31

6

0,32

Po skončení realizace projektu očekáváme, že výsledný efekt bude dlouhodobý.

Fakticky budou pro předměty anglický jazyk, český jazyk (včetně výuky čtení a literární výchovy), přírodověda, vlastivěda a prvouka vytvořeny kvalitní výukové materiály využívající moderní technologie, preferující aktivní zapojení žáků do výuky.

U žáků, kde bude využito individualizace výuky očekáváme zkvalitnění individuálních výsledků v podpořených oblastech- cizí jazyk, čtenářská a informační gramotnost a využití ICT.