Realizace projektu  EU Peníze školám k 31. 1. 2013

Cíl projektu

  • Naučit žáky efektivněji získávat a zpracovávat informace prostřednictvím médií
  • Využívat tyto informace
  • Zkvalitnit celkově úroveň čtení a informační zisk při této činnosti
  • Podpořit výuku anglického jazyka, čtenářskou gramotnost a kvalitu výuky ve všech předmětech prostřednictvím ICT.

Ve školním roce 2012/2013 byly prostředky EU čerpány na tyto aktivity:

Šablona                                                                 Realizace

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti

Dělené hodiny českého jazyka ve 4. A. Třída má 22 žáků. V jedné vyučovací hodině týdně byla třída rozdělena na skupiny podle úrovně čtení . Učitelé v obou skupinách tak mohli lépe uplatnit individuální přístup.Byly zakoupeny knihy pro společnou četbu ve všech ročnících školy.

II./1 Individualizace výuky cizích jazyků

Dělené hodiny jazyka ve 3. A. Třída byla rozdělena na skupiny podle úrovně zvládnutí jazyka a podle této úrovně byl volen výukový program. Byly rovněž zakoupeny materiály pro výuku jazyka.

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

Tato šablona byla ukončena v minulém monitorovacím období

I/2 Inovace výuky pro zkvalitnění výuky čtenářské a informační gramotnosti

Tato oblast byla rozdělena na dvě tématické oblasti: Český jazyk a čtení a na oblast Člověk a jeho svět.. K 31. lednu byla první sada z českého jazyka již hotova, druhá sada z oblasti Člověk a jeho svět v současnosti obsahuje 23 hotových výukových materiálů z českého jazyka. Tvorba bude ukončena do 30.6.2013.

II./2 Inovace výuky cizích jazyků

Byly vytvářeny vzdělávací materiály pro oblast výuky anglického jazyka. K 31. lednu je hotova první sada 36 výukových materiálů, Z druhé sady je hotovo 17 materiálů.Práce budou ukončeny k 30.6.2013.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tato šablona byla rozdělena na 3 různé tématické oblasti- matematiku- český jazyk a anglický jazyk. Ke každé tématické oblasti učitelé vyráběli 20 inovativních učebních materiálů s využitím ICT- celkem 60 materiálů.. Tuto šablonu máme 2 x, První je hotova celá, z druhé zbývá dokončit 20 materiálů .

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Tato oblast byla rozdělena na předměty vlastivědu a přírodovědu. Z každé této oblasti bude vyrobeno 36 inovativních vzdělávacích materiálů. Předmět vlastivěda je již hotov. Na předmětu přírodověda se pracuje, je hotovo 25 materiálů.

Technika a učební pomůcky , případně programy jsou aktivně využívány ve vyučování a slouží ke zkvalitnění výuky.

Na tvorbě i realizaci celého projektu se podílí 7 pedagogů včetně ředitelky školy.

Stávající počet pedagogů na přepočténé úvazky

Přepočtený počet pedagogů podílejících se na čerpání šablon

Přepočtený počet pedagogů, kteří se nezapojí do projektu

7,32

7

0,32

Přínos pro školu bude dlouhodobý, vytvořené materiály jsou umístěny v systému Moodle, ke kterému je zajištěn přístup z webových stránek naší školy, aby pedagogická veřejnost mohla výukové materiály sdílet.

V Ivančicích 18.2.2013                           Marie Magerová, ředitelka školy