Základní škola a mateřská škola Ivančice-Němčice,

Školní 230,664 91 Ivančice

Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Č.j.:50/3

Účinnost od:1.9.2003

Spisový znak: S 10

Skartační znak:

Změny:

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002-14

1. Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. Škola může ve zcela výjimečných individuálních případech požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, toto potvrzení je však pouze součástí omluvenky, kterou vydává zákonný zástupce žáka. O potvrzení ošetřujícího lékaře žádá ředitel školy na návrh třídního učitele.

Doba a způsob uvolnění žáka je dána vnitřním řádem školy.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do 48 hodin oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou uvolní žáka:

• jedna vyučovací hodina - učitel příslušného předmětu,

• jeden den - třídní učitel,

• více než jeden den - ředitel školy (z jiných důvodů než je nemoc- např. dovolená)

Při uvolnění (z jiných důvodů než je nemoc) delším než jeden den podávají rodiče řediteli školy písemnou žádost se zdůvodněním- žádost může být i v ŽK

Oznámení o nepřítomnosti lze podat:

a) telefonicky do kanceláře školy

b) písemně třídnímu učiteli

c) osobně třídnímu učiteli

Po návratu žáka do školy musí být každá omluva zapsána v omluvném listu žákovské knížky.

2. Podezření z nevěrohodnosti dokladů

V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel ředitele školy. Ředitel školy se v dané věci obrátí na zákonného zástupce žáka. V případě opakovaných potíží, kdy již proběhlo jednání se zákonným zástupcem žáka a bylo neúspěšné, informuje ředitel školy věcně příslušný správní orgán.

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

3. Neomluvená nepřítomnost žáka

Neomluvenou nepřítomnost řeší následujícím způsobem:

a) Nesrovnalosti v omlouvání

V případě nesrovnalostí při omlouvání nepřítomnosti žáka (chybí některé hodiny omluvené, omluvenky nejsou předávány včas apod.) jsou zákonní zástupci žáka informováni dopisem (upozornění na povinnosti, nesrovnalosti v omlouvání žáků).

b) Do součtu 10 vyučovacích hodin

• řeší se se žákem a jeho zákonným zástupcem pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem,

• na pohovoru se projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní se na povinnost stanovenou zákonem,

• zákonný zástupce je seznámen s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence,

• je proveden zápis z pohovoru (viz příloha č.1.), se kterým je seznámen zákonný zástupce žáka a jím podepsán, v případě že odmítne podepsat nebo převzít zápis, zaznamená se tato skutečnost do zápisu,

• o jednání škola informuje sociální odbor města. Neomluvená absence žáka podle § 3 odst. 2 zákona č. 482/1991 ve znění zákona č. 422/2003 Sb., je důvodem k pozastavení sociálních dávek rodičům.

b) Při počtu nad 10 vyučovacích hodin

• ředitel školy svolá výchovnou komisi, složení komise odpovídá závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka (ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí),

• pozvání zákonného zástupce na komisi se provádí doporučeným dopisem,

• o průběhu a závěrech jednání komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší,

• neúčast nebo odmítnutí podepsání zápisu zákonným zástupce žáka se poznamená do zápisu výchovné komise- příloha č. 2.

c) při počtu nad 25 vyučovacích hodin

• ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví sociálně-právní komisi

d) Při opakovaném záškoláctví během školního roku, pokud již byli zákonní zástupci postiženi přestupkem sociálně právní komisí města

• podá ředitel školy hlášení o zanedbání školní docházky Policií ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže,

• kopii hlášení o zanedbání školní docházky zašle ředitel školy příslušnému krajskému úřadu.

Příloha č. 1

Záznam o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka

 


Č.j……………….

 

Jméno žáka /žákyně:

 

Datum narození:

 

Bydliště:

 

Škola – třída – ročník:

 

 

Zákonní zástupci žáka navštívili školu:     - na vyzvání                           - z vlastního zájmu

 

Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení):

 

 

Stanovisko výchovného poradce:

 

 

 

Zápis z pohovoru:

 

 

 

Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup:

 

 

 

 

 

            S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru.

            V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.

 

Datum:                                                            Podpis zákonných zástupců:

 

Razítko školy:                                                 Podpis třídního učitele / učitelky:

 

                                                           Podpis výchovného poradce:

 

 

 

Příloha č.2

 

Zápis z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka

 


č.j…………..

Zápis z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka

Jméno žáka /žákyně:

 

Datum narození:

 

Bydliště:

 

Škola – třída - ročník:

 

 

Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka

                            

                                třídní učitel

                                 výchovný poradce

                                 vedení školy

                                 kurátor sociálně-právní ochrany dětí

                                 školní metodik protidrogové prevence

                                 zástupce rady školy

                                 ostatní

 

 

Předmět jednání:                                                    

 

 

 

 

 

Výchovná opatření:

 

 

 

 

 

Zapsal/a/:

 

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto jednání.

            V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.

Datum:                                                          Podpis zákonných zástupců:

 

 

 

Razítko školy:                                               Podpis ředitele školy: