Oběd se vaří ve vývařovně MŠ Němčice.

Cena obědu se odvíjí od zařazení dětí do kategorie ( do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.

 

Přehled stravného od 1. 9. 2013

Strávníci do 6 roků MŠ

 

přesnídávka

7,- Kč

oběd

14,- Kč

svačina

8,- Kč

nápoje

4,- Kč

celkem

33,- Kč

   

Strávníci nad 6 roků MŠ

 

přesnídávka

7,- Kč

oběd

16,- Kč

svačina

8,- Kč

nápoje

4,- Kč

celkem

35,- Kč

 

Forma úhrady stravného : převodem z účtu, výjimečně hotově. U platby převodem z účtu

musí rodič označit platbu variabilním symbole, jménem dítěte.

Č.účtu : KB Ivančice  27-7079790237/0100

 

 

Jmenný seznam, částka k úhradě a termín úhrady za určený měsíc je vyvěšena na nástěnce školky.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve školce.

To znamená, že v případě absence dítěte musí být strava odhlášena.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak může být doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj.  věcnou i mzdovou režii ).

 

 

Odhlašování obědů : v den, kdy dítě onemocní si může rodič stravu vyzvednout do jídlonosiče od 10.30 hod. – 11.30 hod.

Obědy na další den se odhlašují na tel. čísle 720518413 nejpozději do 14.30 hod.

Dle vyhlášky o školním stravování se stravné vybírá měsíc předem (stravné za září budeme vybírat první týden v měsíci září a koncem měsíce budeme vybírat na měsíc říjen).Rodiče budou informováni o částce a musí částku uhradit i když  dítě není momentálně ve školce.