Základní škola a mateřská škola Ivančice-Němčice,

 Školní 230,664 91 Ivančice

Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Č.j.: 111/2016

Účinnost od: 1. 9. 2020

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny: Aktualizace k 1.9.2020 v souvislosti s funkčností aplikace KOMENS a distanční výukou

 

1. Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. Škola může ve zcela výjimečných individuálních případech požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, toto potvrzení je však pouze součástí omluvenky, kterou vydává zákonný zástupce žáka. O potvrzení ošetřujícího lékaře žádá ředitel školy na návrh třídního učitele.

Doba a způsob uvolnění žáka je dána Školním řádem.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou uvolní žáka z jiných než zdravotních důvodů Rekreace, rodinné důvody):

•1 až 2 dny - třídní učitel,

• 3 a více dnů - ředitel školy

Žádost musí být podána předem a písemně. Může být zapsána v žákovské knížce, ředitel povolení potvrzuje podpisem a razítkem školy.

Oznámení o nepřítomnosti z důvodů nemoci lze podat:

a) přednostně prostřednictvím aplikace KOMENS v Bakalářích, telefonicky do kanceláře školy nebo třídnímu učiteli, případně emailem.

Po návratu žáka do školy musí být každá omluva ještě zapsána v omluvném listu žákovské knížky.

V době distanční výuky je rodič povinen omlouvat nepřítomnost žáka na distanční výuce stejně,  jako v době normálního vyučování.

2. Podezření z nevěrohodnosti dokladů

V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel ředitele školy. Ředitel školy se v dané věci obrátí na zákonného zástupce žáka. V případě opakovaných potíží, kdy již proběhlo jednání se zákonným zástupcem žáka a bylo neúspěšné, informuje ředitel školy věcně příslušný správní orgán.


Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené opakující se absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

3. Neomluvená nepřítomnost žáka

Neomluvenou nepřítomnost řeší následujícím způsobem:

a) Nesrovnalosti v omlouvání

V případě nesrovnalostí při omlouvání nepřítomnosti žáka (chybí některé hodiny omluvené, omluvenky nejsou předávány včas apod.) jsou zákonní zástupci žáka informováni dopisem (upozornění na povinnosti, nesrovnalosti v omlouvání žáků).

b) Do součtu 10 vyučovacích hodin 

• řeší se se žákem a jeho zákonným zástupcem pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem,

• na pohovoru se projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní se na povinnost stanovenou zákonem,

• zákonný zástupce je seznámen s možnými důsledky  v případě nárůstu neomluvené absence,

• je proveden zápis z pohovoru (viz příloha č.1.), se kterým je seznámen zákonný zástupce žáka a jím podepsán, v případě že odmítne podepsat nebo převzít zápis, zaznamená se tato skutečnost do zápisu,

• o jednání škola informuje sociální odbor města. Neomluvená absence žáka podle § 3 odst. 2 zákona č. 482/1991 ve znění zákona č. 422/2003 Sb., je důvodem k pozastavení sociálních dávek rodičům.

c) Při počtu nad 10 vyučovacích hodin

• ředitel školy svolá výchovnou komisi, složení komise odpovídá závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka (ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí),

• pozvání zákonného zástupce na komisi se provádí doporučeným dopisem,

• o průběhu a závěrech jednání komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší,

• neúčast nebo odmítnutí podepsání zápisu zákonným zástupce žáka se poznamená do zápisu výchovné komise- příloha č. 2.

d) Při počtu nad 25 vyučovacích hodin

• ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví sociálně-právní komisi

e) Při opakovaném záškoláctví během školního roku, pokud již byli zákonní zástupci postiženi přestupkem sociálně právní komisí města

• podá ředitel školy hlášení o zanedbání školní docházky Policií ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže,

• kopii hlášení o zanedbání školní docházky zašle ředitel školy příslušnému krajskému úřadu.

V Ivančicích 25.8.2020                          Mgr. Marie Magerová, ředitelka školy